Word lid 2016-11-04T07:33:39+00:00

LID WORDEN

Hoe word je lid?

Net zoals het gebruikelijk is bij alle service clubs, kan men zichzelf niet rechtstreeks kandidaat stellen bij een Fifty-One club. U kan via een publieke activiteit toenadering zoeken.  Nadien kan u uitgenodigd worden voor de niet publiekelijke activiteiten.
Los van de onontbeerlijke criteria van eerbaarheid, vergewist de Club zich van de oprechte wens bij te dragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen en tot het welslagen van de dienst aan de gemeenschap, op lokaal, nationaal en internationaal vlak.
Bij toetreding aanvaardt het nieuwe lid alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en wordt actief lid van onze beweging.
De vriendschap tussen de peter en het nieuwe lid die aan de bron van het lidmaatschap ligt, vergemakkelijkt de integratie in de Club.
Elk Fifty-One lid moet zich bewust zijn van de van de plaats die hij/zij inneemt in de maatschappij en beseffen wat hij/zij voor haar betekent en omgekeerd.
Als vertegenwoordiger van zijn/haar beroepsclassificatie moet hij/zij ervan doordrongen zijn dat voor elk individu een rol en een verantwoordelijkheid zijn weggelegd in deze maatschappij.

Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid

Bij zijn opname in een Fifty-One Club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden:

  • De regels en de statuten van de Fifty-One International die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en naar de geest na te leven.
  • Het lidmaatschap van de Fifty-One te beperken tot personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich aan de tucht van de Fifty-One te onderwerpen.
  • Alles in het werk te stellen opdat de Fifty-One International mag genieten van universele waardering.